Kontakt


Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie informacji przez stronę www.czan.eu na podany przeze mnie adres e-mail. Wyrażenie w/w zgody jest dobrowolne. Zostałem/am także poinformowany/a, że udzielona przez mnie zgoda może być odwołana w każdym czasie.
aby wysłać wiadomość musisz zaznaczyć wyrażenie zgody


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”), zostałem/am poinformowany/a, że:
1) Administratorem moich danych osobowych jest Związek Buddystów Czan z siedzibą 05-540 Zalesie Górne ul. Promienna 12, REGON: 012986285.
2) Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu uzyskania odpowiedzi na pytanie w formularzu kontaktowym (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); Administrator przechowuje je maksymalnie przez okres 5 lat
3) Moje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora takim jak dostawcy usług informatycznych lub podmioty, które świadczą na rzecz Administratora usługi marketingowe (na przykład takie jak wysyłka maili).
4) Przysługują mi następujące prawa:
a) prawo dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania danych osobowych;
c) prawo do usunięcia danych osobowych;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) prawo do przeniesienia danych osobowych;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania podanych przeze mnie danych osobowych, jeśli przetwarzane są one w celu marketingu
bezpośredniego;
g) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania podanych przeze mnie danych osobowych z przyczyn związanych z moją szczególną
sytuacją, również w przypadku, gdy dane są przetwarzane w innym celu niż marketing bezpośredni;
h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
5) W celu skorzystania z jakiegokolwiek prawa, o którym mowa wyżej mogę skierować do Administratora żądanie pisemnie na adres Związek Buddystów Czan z siedzibą 05-540 Zalesie Górne ul. Promienna 12 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres czan@czan.eu
6) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, w przypadku ich niepodania nie będę mógł otrzymywać informacji od Administratora.

aby wysłać wiadomość musisz zaznaczyć że zostałeś poinformowany/a

 

UWAGA. Dopóki nie klikniesz potwierdzenia zgody na przetwarzanie informacji i potwierdzenia poinformowania, przycisk będzie nieaktywny